ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การจองและชำระเงิน

 


การจองทัวร์และการชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง 
1.  เมื่อท่านตกลงไปกับบริษัทฯ กรุณาคลิ๊กใบจองทัวร์พร้อมกรอกรายละเอียด และโอนเงินค่ามัดจำ
     อย่างต่ำ 1,000 บาทต่อท่าน เข้าบัญชีตามรายละเอียดที่ระบุ และ Fax ใบโอนมาที่ 02-3751174
    ทางบริษัทฯจะทำการยืนยันโดยแฟกซ์หรือส่งเมล
2.  ติดต่อบริษัทฯ โทร 02-3751557  0813028782
3. ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 15 วัน โดยโอนเข้าบัญชี หรือชำระที่บริษัท
    ทางบริษัทฯจะส่งใบเสร็จพร้อมรายละเอียดทั้งหมดไปให้

4. การยกเลิกการเดินทาง

  -  ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน คืนเงินให้ทั้งหมด
  -  ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 วัน คืนเงินให้ 30%ของราคาทัวร์
  -  ยกเลิกการเดินทางก่อน 7-14 วัน คืนเงินให้ 10% ของราคาทัวร์
  -  ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6  วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนให้ทั้งหมด
5.  กรณียกเลิกการเดินทางช่วงเทศกาล ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดต่อเนื่อง ก่อนการเดินทาง
     30 วัน  ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
6.   เด็ก (อายุ 4-10 ปี) ลดลงจากราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 500 บาท(หรือแล้วแต่ตกลง)
     ( พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2ท่านต่อ ห้อง ไม่มีเตียง)

     เด็ก (4-10 ปี) กรณีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านต่อห้อง คิดราคาผู้ใหญ่ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงิน: โดยชำระเป็นเงินสดที่บริษัทฯหรือโอนเงินเข้าบัญชี
บัญชีธนาคารกสิกรไทย  สาขาโลตัส บางกะปิ               บัญชีธนาคารไทยพานิช  สาขารัชดาภิเษก2
ชื่อบัญชี สมพล  ตรีรัตนภรณ์ ประเภทออมทรัพย์           ชื่อบัญชี สมพล  ตรีรัตนภรณ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 775-2-11079-9                                            เลขที่ 075-6-00255-4

กรุณากรอกรายละเอียดสำหรับการจอง

 


จองโปรแกรมทัวร์ :  *
วันเดินทาง :
ชื่อผู้จอง :
เดินทางโดย :
โทรศัพท์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
จำนวนคน :
เบอร์แฟกซ์กลับ :