ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ติดต่อสอบถาม
เบอร์ติดต่อ0813028782
โทร0847567468
ติดต่อสอบถาม
แพสำราญเขื่อนศรีนครินทร์
เบอร์กลาง


TK.02 ล่องแก่งวังสายทอง หมู่บ้านเงาะป่าซาไก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน article

 โปรแกรม 3 วัน 2 คืน พัก เกาะไหงแฟนตาซี 1 คืน ตรัง 1 คืน

          หมู่เกาะทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า 
                 ล่องเรือวังสายทอง น้ำตกวังสายทอง หมู่บ้านซาไก 
                3 Unseen ถ้ำเลเขากอบ น้ำตกร้อน สระมรกต  กระบี่ 

วันแรก  ตรัง - ท่าเรือ - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะม้า - เกาะไหง
07.00    ยินดีต้อนรับสู่ จ.ตรัง อาหารเช้าสไตล์ติมซำ มื้อที่2  จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง
           
ลงเรือใหญ่ ท่องทะเลตรัง นำชม Unseenถ้ำมรกต  ไกด์ทะเลนำพาท่านเข้าสู่Unseen ถ้ำมรกต
              
            ชมความตระการตาภายในถ้ำสีมรกตสมดั่งชื่อ จนสุดปลายทางสู่เวิ้งอ่าว เล็กๆ เหมือนปล่องภูเขา
            ไฟ เล่นน้ำ พักผ่อน พอหายเหนื่อย  เตรียมเดินทางกลับขึ้น เรือเพื่อไปชมสถานที่ต่อไป...
11.00    ถึงเกาะกระดาน เกาะแห่งความงามของหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใส มีปะการังและปลาสวย
            งาม 
นำชม  ปะการังน้ำตื้นหน้าชายหาด เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
            รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ + เครื่องดื่ม+อาหารว่าง ทานกันจนอิ่ม มื้อที่ 3.
            ออกเดินทางสู่ แหล่งปะการังเจ็ดสีที่สวยที่สุดของทะเลตรัง ที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า ชม
            ปะการังอ่อน มีทั้งสีแดง สีส้ม  สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และอีกมากมาย สัมผัส ดาวขนนก และ
            ปะการังจาน มันสมองสมควรแก่เวลา เดินทางกลับท่าเรือ เข้าที่พัก เกาะไหง 1 คืน
19.00    สั่งทานอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารรีสอร์ท ตามอัธยาศัย
วันที่สอง  ล่องเรือคายัค น้ำตกวังสายทอง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม หมู่บ้านซาไก อ.ละงู
07.00    อาหารเช้า หลังอาหารเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ
10.00    ถึงท่าเรือเดินทางสู่ น้ำตกวังสายทอง  ด้วยระยะทางเพียง 90 กิโลเมตร 
11.30    ถึง น้ำตกวังสายทอง นำคณะชมความงามของน้ำตกที่แอ่งน้ำ แต่ละชั้นของหินปูน สายน้ำไหลลงมา
            ตามชั้นของน้ำตก ซึ่งลักษณะคล้ายดอกบัวบาน ลดหลั่นกันลงมา  
  ในแอ่ง บริเวณน้ำตกมีต้นไม้
            ใหญ่อยู่แทรก ปะปนกับก้อนหินปูนเล็กใหญ่ อยู่ทั่วบริเวณ แหล่งที่มาของน้ำออกมาจากซอกใน 
            ชั้นบนสุดของน้ำตก ซึ่งคาดว่า ไหลทะลุมาจากธารน้ำอีกด้านของภูเขาไหลลงมาเป็นชั้นๆ ในอ่าง
            หินปูนรูปทรงเหมือนถูกปั้นแต่งขึ้น
               
10.00    เตรียมเปลี่ยนเสื้อผ้า ลงเรือคายัค ล่องเรือตามธารน้ำตกที่มีความงามของธรรมชาติ ด้วยระยะ
            เวลาถึง 2 ชั่วโมง (ท่านที่พายไม่เป็นมีผู้ชำนาญคอยดูแลครับ หรือเจ้าหน้าที่พายให้ได้ครับ) 
            ล่องเรือชมสายธาร ด้วยธรรมชาติป่าสองข้างทางที่สมบูรณ์และร่มรื่น ผ่านหมู่บ้าน จนถึง
            หมู่บ้านชาวซาไก (ชาวซาไกจะอพยพอยู่เรื่อยๆ แล้วแต่โอกาสครับ)
            แวะเยี่ยมเยียนชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวซาไก ได้เวลาออกเดินทางต่อ
              
12.00    ถึงจุดหมายท่าเทียบเรือคายัค นำคณะขึ้นรถกลับสู่ จุดหมายเดิม
            รับประทานอาหารกลางวัน  พร้อมปฏิบัติภารกิจส่วนตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมขึ้นรถ
14.00    ออกเดินทางกลับสู่ที่พัก จ.ตรัง
15.30    ถึง จ.ตรังเข้าที่พัก
19.00    อาหารเย็น ถนนคนเดินตามอัธยาศัย 
วันที่สาม    ตรัง - 3Unseen ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกร้อน - สระมรกต - กระบี่
07.00    อาหารเช้า มื้อที่ 8 หลังอาหาร ขึ้นรถเดินทางสู่  Unseen ถ้ำเลเขากอบ นำคณะนั่งเรือพาย
           (ไม่เปียกครับ) ชมความงดงามภายในถ้ำ นั่ง ก้ม นอน ตามการลอดเข้าถ้ำ ชม ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้า
           
สาว ฯลฯ
           
10.30    ออกเดินทางสู่ จ.กระบี่ 
12.00    รับประทานอาหารกลางวัน  แวะ Unseen น้ำตกร้อน สระมรกต
15.00    เดินทางเข้าสู่ จ.กระบี่พร้อมแวะซื้อของฝาก
16.00    ส่งคณะสนามบิน กระบี่ / บขส.กระบี่
*********************************************************************
อัตราค่าบริการ พัก ตรัง โรงแรมเรือรัชดา      ท่านละ 4,890 บาท
                                โรงแรมธรรมรินธนา  ท่านละ 4,590 บาท
                                โรงแรมวัฒนาปาร์ค  ท่านละ 4,290 บาท

« ชั่ช่พิเศ »

ค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ท้องถิ่น         

2. ค่าที่พัก 2 คืน  ห้องละ 2 ท่าน

3. ค่าเรือนำเที่ยว

4. ค่าธรรมเนียมเข้าชม                                        

5. ค่าน้ำดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง

6. ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน   200,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย

7. ค่าอาหารเช้า+เที่ยง

8. ค่ามัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริการ

 ค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  มินิบาร์  อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  ทีวีช่องพิเศษ

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าไม่เอาใบกำกับภาษีไม่ต้องจ่าย)

3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ  การประท้วง  การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ

     การปฏิเสธ จากเจ้าหน้าที่รัฐ การขัดข้องของยานพาหนะ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความรับผิดขอบของบริษัทฯ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ตรัง ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน

TR ทะเลตรัง day trip
TT01.3วัน2คืนสงกรานต์ เที่ยวทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก ซีตี้ทัวร์ตรังพักรีสอร์ทเกาะลันตา 1คืน โรงแรมในตัวเมือง 1 คืน
TT02 .เที่ยวทะเล ตรัง 4 เกาะ 3 Unseen ถ้ำเลเขากอบ น้ำตกร้อน สระมรกตCopyright © 2010 All Rights Reserved.